گام های مترادف

نوشته شده توسط

ادمین

گام های مترادف

در این مقاله درباره گام های مترادف به طور مفصل صحبت خواهیم کرد. هم‌چنین در انتها به موضوع دایره گام ها اشاره ای خواهیم داشت. با ما همراه باشید.

 

 • گام های مترادف : 

چه موقعی به دو گام مترادف گفته میشود ؟ هنگامی به دو‌ گام مترادف میگویند که بر روی ساز پیانو دارای صداهای واحد ولی اسامی مختلفی هستند. اسامی دیگر گام مترادف، گام انارمونیک و یا گام ان هارمونیک میباشد. 

در میان گام های ماژور، تا نت هفت دیز و هفت بمل گام دو دیز ماژور حاوی هفت دیز با گام ر بمل ماژور حاوی پنج بمل انارمونیک هستند. به علاوه گام فا دیز ماژور حاوی شش دیز با گام سل بمل ماژور حاوی شش بمل مترادف محسوب میشوند. هم‌چنین گام سی ماژور حاوی پنج دیز با گام دو بمل ماژور حاوی هفت بمل باهم انارمونیک محسوب میشوند. 

در میان گام های مینور، تا نت هفت دیز و هفت بمل گام لا دیز مینور حاوی هفت دیز و گام سی بمل مینور حاوی پنج بمل باهم انارمونیک هستند. هم چنین گام ر دیز مینور حاوی شش دیز با گام می بمل مینور حاوی شش بمل با هم مترادف هستند. به علاوه گام سل دیز مینور حاوی پنج دیز با گام لا بمل مینور حاوی هفت بمل باهم ان هارمونیک محسوب میشوند. 

 • گام های ماژور و‌مینور دیز دار با علامت های اصلی و فرعی شان : 

گام های ماژور دیز دار عبارتند از : 

 1. گام دو دیز ماژور : هفت دیز دارد که عبارتند از فا دیز، دو دیز، سل دیز، ر دیز، لا دیز، می دیز، سی دیز
 2. گام فا دیز ماژور : شش دیز دارد که عبارتند از فا دیز، دو دیز ، سل دیز، ر دیز. لا دیز، می دیز
 3. گام سی ماژور : پنج دیز دارد که عبارتند از فا دیز، دو دیز، سل دیز. ر دیز، لا دیز
 4. گام می ماژور : چهار دیز دارد که عبارتند از فا دیز، دو دیز، سل دیز. ر دیز
 5. گام لا ماژور : سه دیز دارد که عبارتند از فا دیز، دو دیز، سل دیز
 6. گام ر‌ماژور : دو دیز دارد که عبارتند از فا دیز و دو دیز
 7. گام سل ماژور تنها یک دیز دارد که شامل فا دیز میشود. 

گام های کوچک‌نسبی شامل گام لا دیز مینور (حاوی هفت دیز)، گام ر دیز مینور (حاوی شش دیز)، گام سل دیز مینور (حاوی پنج دیز) گام دو دیز مینور (حاوی چهار دیز)،گام  فادیز مینور (حاوی سه دیز) گام سی مینور حاوی دو دیز و گام می مینور حاوی یک دیز هستند. 

علامت های عرضی گام مینور هماهنگ به ترتیب عبارتند از سل دوبل دیز، دو دوبل دیز، فا دوبل دیز، سی دیز، می‌دیز، لا دیز و ر دیز هستند. 

علامت های عرضی گام مینور نغمگی به ترتیب عبارتند از فا دوبل دیز به همراه سل دوبل دیز، سی دیز به همراه دو دوبل دیز، می‌دیز به همراه فا دوبل دیز، لا دیز به همراه سی دیز، ر دیز به همراه می‌دیز، سل دیز به همراه لا دیز و دو‌دیز به همراه ر دیز هستند. 

 • گام های ماژور و‌مینور بمل دار با علامت های اصلی و فرعی شان : 

گام های ماژور بمل دار عبارتند از : 

 1. گام فا ماژور که شامل یک بمل است و ان هم سی بمل میباشد.
 2. گام سی بمل ماژور که شامل دو بمل است و شامل می بمل و سی بمل میباشد.
 3. گام می بمل ماژور که شامل سه بمل است و عبارتند از سی بمل، می‌بمل، لا بمل هستند. 
 4. گام لا بمل ماژور که شامل چهار بمل میشود و عبارتند از سی بمل  می بمل، لا بمل و ر بمل هستند. 
 5. گام ر بمل ماژور که شامل پنج بمل میشود و عبارتند از سی بمل، می‌بمل، لا بمل، ر بمل و سل بمل هستند.
 6. گام سل بمل ماژور که شامل شش بمل میشود و عبارتند از سی بمل، می بمل، لا بمل، ر بمل، سل بمل و دو‌بمل هستند. 
 7. گام دو بمل ماژور که شامل هفت بمل میشود و عبارتند از سی بمل، می بمل، لا بمل، ر بمل، سل بمل، دو بمل و فا بمل هستند. 

گام های مینور بمل دار عبارتند از : گام ر مینور که شامل یک بمل میباشد. گام سل مینور که شامل دو بمل میباشد. گام دو‌مینور که شامل سه بمل میباشد. گام فا مینور که شامل چهار بمل میباشد. گام سی بمل مینور که شامل پنج بمل میباشد. گام می بمل مینور که شامل شش بمل میباشد. گام لا بمل مینور که شامل هفت بمل میباشد. 

دایره گام ها Cycle of scales :

 

دایره گام ها عبارت است از دو دایره که جایگاه گام های بزرگ و کوچک یا همان گام های ماژور و‌مینور و نسبت انها توسط دایره پنجم ها یا cycle of fifth بر روی انها معین و نمایان شده است. اگر از تونیک یک گام اغاز کنیم و به اندازه دوازده فاصله پنجم درست پشت سر هم و متوالی به سمت بالا رویم، مجددا به گام مترادف یا ان هارمونیکش خواهیم رسید. این توالی ذکر شده یکی از مهم ترین توالی اکرودی در موسیقی به شمار میاید و در همه سبک های موسیقیایی به چشم‌میخورد. هرگاه بر روی این دایره به صورت ساعت گرد( درجهت عقربه های ساعت) حرکت‌کنیم، هر نوع گام‌جدیدی توسط درجه پنجم گام قبل خودش شروع میشود که علت نامگذاری این دایره نیز همین موضوع بوده است. حالا اگر به صورت پادگرد ساعت (برخلاف عقربه های ساعت) حرکت کنیم، گام‌حاصل‌توسط درجه چهارم گام قبلی اش شروع میشود. حالا اگر از هر دو طرف شروع به حرکت کنیم، گام حاصل یک‌گام واحد با دو‌نام میباشد که در اصطلاح به ان مترادف یا ان هارمونیک گفته میشود. اسم این گام با علامتی که برایش به کار برده شده است هماهنگ و متناسب است برای مثال اگر گام حاوی شش دیز باشد، فا دیز ماژور نام دارد و هم چنین اگر حاوی بمل باشد، سل بمل ماژور نامیده میشود. اگر ساعت گرد حرکت کنیم، در هر پله ای که جلوتر‌میرویم یک دیز اضافه تر خواهد شد و اگر پادساعت گرد حرکت کنیم، در هر پله ای که جلو‌تر میرویم یک بمل اضافه خواهد شد. برای درک این موضوع بهتر است مثالی برایتان بزنم، برای مثال با طی کردن به اندازه دوازده فاصله پنجم درست از گام دو‌ماژور ، گام سی دیز ماژور که در واقع گامی مترادف با دو‌ماژور میباشد حاصل میشود. گام سی دیز ماژور شامل پنج دوبل دیز و دو دیز یعنی در مجموع شامل دوازده دیز میباشد. 

ممنون که مثل همیشه با ما همراه بودید و وقت و توجه تان را به ما اختصاص دادید. 

نظری برای این مقاله ثبت نشده است